Jump to ratings and reviews
Rate this book

Bisnesantropologia ja muut ihmistieteet strategiatyössä

Rate this book
Perinteiset strategiatyön menetelmät ovat kriisissä, koska ne tutkivat maailmaa liian kapeasti: yritysten globaali kilpailukenttä ja toimialarajojen hämärtyminen edellyttävät entistä syvempää ymmärrystä ihmisistä. Moderni strategiatyö nivoo ihmisymmärryksen osaksi liiketoiminnan kehittämisen menetelmiä.

Bisnesantropologia-kirja luo katsauksen strategian historiaan ja osoittaa mielenkiintoisin esimerkein, miten sellaiset yhtiöt kuin Lego, Spotify ja Procter Gamble ovat onnistuneet valtaamaan markkinoita kilpailijoitaan syvemmällä ymmärryksellä ihmisistä ja organisaatioista.

Kirja on työkalupakki muutoksen aloittamiseen omassa organisaatiossa: lukija johdatetaan askel askeleelta syvää ihmisymmärrystä soveltavan strategiaprojektin toteuttamisen eri vaiheisiin. Opit määrittelemään ongelmat uudella tavalla, rakentamaan tutkimussuunnitelmia, muodostamaan ja testaamaan ratkaisuehdotuksia sekä linkittämään strategian, designin ja ketterän kehittämisen ihmisymmärryksen organisoimiseen.

432 pages, Hardcover

Published October 1, 2020

Loading interface...
Loading interface...

About the author

Mikko Leskelä

14 books6 followers

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
39 (37%)
4 stars
54 (51%)
3 stars
9 (8%)
2 stars
2 (1%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 - 11 of 11 reviews
50 reviews
October 11, 2020
Alkuun välttämätön disclaimer: olen työskennellyt Mikon kanssa usean vuoden ajan yhdessä ja tunnen usean case-kuvauksen sisältä käsin, ainakin yhden suoraan projektitiimin jäsenenä. Kirja olikin nopeasti luettava ja paikoin kuin vanhojen keskustelujen ja kokemusten kertaamista, mutta hyvin jäsenneltynä ja uusilla oivalluksilla täydennettynä.

***

Mikko Leskelä on kirjoittanut erinomaisen tärkeän - jopa välttämättömän - kirjan ihmis- ja monitieteellisen lähestymistavan merkityksestä. Kuten kirjan hyvin etenevä kerronta osoittaa, perinteinen strategiatyö on usein valitettavan kapea-alaista ja rajattua osaamista ja ajattelua arvostavaa.

Kirja on sekä essee- että käsikirjamainen, mikä tekee siitä helposti lähestyttävän. Ensimmäinen osa käy ihmistieteellisen lähestymistavan perusteita ja tarvetta läpi polveilevasti, erilaisia kirjoittajan omia ja haastattelujen kautta keräämiä tarinoita hyödyntäen. Jälkimmäisen osan metodikuvaus voi jäädä monelle pitkäaikaiseenkin käyttöön ja toimii johdantona ja synteesinä aiheeseen. Uskon, että varsinkin lähestymistapaan ensi kertaa tutustuville perusteellinen läpikäynti on hyödyllinen. Toisaalta tämä osio voi myös avata ihmistieteiden akateemisen puolen asiantuntijoille sen soveltamista liiketoiminnan kehittämisen kontekstiin. Tämä loikka ei aina ole se helpompi tehdä, vaikka kaikki menetelmät ja niiden teoriatausta olisivatkin syvällisesti hallussa.

Asuntomessuille toteutetun projektin läpivalaisu tukee metodikuvausta ja puheenvuoron antaminen projektitiimin jäsenille on onnistunut ratkaisu. Kirjan tyyli on kokonaisuudessaan kertova ja opastava. Leskelän laaja lukeneisuus ja kontaktit suomalaisen yritysmaailman huipulle tulevat tietoisesti esille.

Muuten erinomaiseen kirjaan on toki jäänyt muutama pieni puute. Kirjoitusvirheitä esiintyy loppua kohden varsin usein, mikä on toki inhimillistä ja kielinee pienestä kiireestä kirjoitus- ja toimitustyön lopulla. Leskelän aiempia kirjoituksia (Ihmisoivallus-kirjanen ja blogit Norenin sivuilla) tunteville kirjassa on paikoin toistoa, mitä toisaalta paikkaa kyseisten aiheiden laajempi käsittely ja tilan antaminen myös alkuperäisten tekstien aiheuttamille vastareaktioille.

Kokonaisuutta voi suositella kenelle tahansa modernin liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneelle tai siitä vastaavalle päättäjälle. Toisaalta kirja haastaa myös monta muotoilu- tai käyttäjälähtöisen kehittämisen intoilijaa ajattelemaan omaa työtään uusiksi. Vastaavan läpivalaisun saa myös startup- ja hackathon-intoilu luvussa, joka on ensin tuntuu irralliselta mutta pienen kierteen kautta tekee täystyrmäyksen nopeatempoiselle ja isoille ilmiöille sokealle kokeiluvimmalle.

Nostan hattua. (Ja pikkaisen kadehdin.)
Profile Image for Mervi Rauhala.
187 reviews6 followers
November 21, 2020
"Todellinen kilpailu yritysten välillä käydään siinä, miten ne osaavat kuvitella itsensä yhä uudestaan ja uudestaan osaksi ihmisten arkea."

Timanttinen bisneskirja, jota on ilo lukea! Leskelä argumentoi terävästi ja vakuuttavasti kuinka ihmistieteiden menetelmin voidaan saavuttaa sellaista uutta ymmärrystä ja tietoa, joka jää muilla analyysimenetelmillä havaitsematta. Pääviesti on, että epälineaaristen muutosten maailmassa on syytä varustaa työkalupakkinsa mahdollisimman monipuolisella setillä.

Leskelä on paketoinut tuhdin sisällön niin, että se on helposti lähestyttävä ja omaksuttava, sopivan viihdyttävä. Oivalluttavia esimerkkejä ja konkretiaa on runsaasti. Menetelmiin pureudutaan käytännöllisellä tasolla. On harvinaista, että bisneskirjassa pääsee uppoutumaan näin yksityiskohtaisesti oikeaan asiakasprojektiin! Kirjan lopussa on yksityiskohtainen case-study Norenin Suomen Asuntomessuille toteuttamasta tutkimusprojektista. Koko prosessi avataan tiimin kyvykkyyksiä, käytettyjä menetelmiä, suostumuslomakkeita ja kysymyspatteristoja myöten.

Sain kirjasta omaan työhön ideoita ja uusia lähestymiskulmia. Lisäksi heräsin pohtimaan sitä miten perustavanlaatuinen merkitys on niillä kehittämisen traditioilla, maailmankuvilla ja kulttuureilla, joista ihmiset ja heidän muodostamansa yritykset ponnistavat. Erityisesti analytiikkaan, mittaamiseen ja kvantitatiiviseen tutkimukseen vihkiytyneiden kannattaisi lukea Leskelän kirja. Se saisi toivottavasti oivaltamaan millaista lisäarvoa laadulliset, ihmistä syvällisesti ymmärtämään pyrkivät menetelmät voivat tuoda ja ravistella ylipäänsä pohtimaan millaiseen tulkintaan todellisuudesta tulee itse nojanneeksi.

Kirjassa käsitellään kulttuurin ja strategian suhdetta. Leskelä viittaa kirjassaan talousmaantieteen professori Erica Shoenbergerin tutkimukseen. Shoenberger tutki sellaisia amerikkalaisista teollisuusyrityksiä, jotka jäivät 70-luvulla ulkomaisten kilpailijoiden jalkoihin. Haasteena ei niinkään ollut puute kilpailijatiedosta vaan todellisuuden tulkinnasta. Miten teollisuusyritykset ymmärsivät maailman ja oman paikkansa siinä.

"Vaikka suuriin yrityksiin luontaisesti mahtuu useanlaisia kulttuureita, yrityksillä on aina myös jokin vallitseva kulttuuri. Se on lähes välttämättä valtaa pitävien kulttuuri. Monissa yhtiöissä, jotka on perustettu vahvasti ilmaistun kulttuurin varaan, tuo kulttuuri saattaa monilta osin juontua suoraan yhtiön perustajilta ja kulloinenkin johto saattaa edelleen sen jakaa. Mutta aivan erityinen merkitys yrityksen kulttuurille on sen kulloistenkin vallanpitäjien omalla käsityksellä maailmasta. Heidän näkemyksensä ohjaa, millaisiin asioihin yritys ylipäätään voi maailmassa kiinnittää huomiota. Jos yrityksen johdossa vallitsee kohtalaisen kapea käsitys ihmisyydestä ja heikko ymmärrys erilaisista arvonmuodostuksen mekanismeista, yritys ei koskaan voi tietoisesti tehdä päätöksiä, jotka hyödyntävät tämänkaltaista tietoa maailmasta."
Profile Image for Eetu Karppanen.
174 reviews7 followers
July 28, 2021
Kirja siitä kuinka ihmistieteitä voidaan hyödyntää osana strategiatyötä tai yleisesti abstraktin liiketoimintaongelman ratkaisua.

Pidin tästä erityisen paljon, sillä oma ammatillinen tausta on luontaisesti perustunut todella usein intuitiota mukailevaan laadulliseen dataan, jossa datan lähteenä on ollut ihminen ja ihmisen käyttäytymisen kautta tulevat motivaattorit. Tämä onnistui herättämään useita ajatuksia ja erityisesti nautin kirjan peruspohjana toimivasta läpinäkyvyydestä, jossa avattiin taustasyitä ja tekemisen malleja avoimesti.

Osaltaan muutamat keissiesimerkit jäivät kuitenkin hieman mähmäisiksi, esimerkiksi ne caset joissa löydöksen pohjalta tehtiin oikeat liiketoimintapäätökset - mitä päätettiin ja erityisesti mitä tehtiin, että löydöksestä tuli myös onnistuminen? Olisin myös toivonut kirjassa olevan jonkin kokonaisuuden, jossa ihmistieteiden ”ongelmakohdat” olisi purettu koostetusti auki ja näkökulmat perusteltu. Isot plussat myös startup-skenen homogeenisyyden esiintuomisesta ja uskontovertauksista.

Yleisesti kirja vahvisti omia ajatuksia strategiatyön tulevaisuudesta. Erityisesti siitä, että määrällinen data yksin ei palvele kuin peräpeiliin katsomista ja nykyrakenteen mallintamista. Jos yritys aikoo tehdä läpilyöntejä tai luoda jotain uutta, on kirjan aihe hyvinkin toimiva väline tämän edistämiseen.

Vahva suositus!
Profile Image for Laura Walin.
1,482 reviews47 followers
July 26, 2022
Silmiäavaava teos siitä, kuinka insinöörivetoisessa maassamme tehdään strategiatyötä - niin organisaatioiden johdossa kuin konsulttitaloissakin - eksaktina numeropohjaisena harjoitteena, vaikka ihmisten oleminen ja käyttäytyminen on perin monitahoinen ilmiö. Tulevaisuutta ei siis oikein voi ennustaa menneestä datasta siten kuin mekaanisten koneiden tapauksessa.

Mikko Leskelä kertoo elävästi ja hyvien esimerkkien kautta siitä, mitä ihmistieteiden käyttö strategiatyössä on, millaisia menetelmiä työssä käytetään ja minkälaisia tuloksia voidaan saada. Tällainen luonnontieteilijäkin, jota epäilyttää pienet aineistomäärät, vakuuttuu lopulta.

Kirjan alkuosa on hajanainen rakenteeltaan, ja tuntuu että sitä olisi voinut jäntevöittää jotenkin. Tuntuu, että kirjoittajan pointit välkähtelevät satunniasesti siellä täällä ja toistonkin vaikutelmaa on. Tapaustutkimuksen kuvaus sen sijaan on hyvin selkeä ja havainnoillinen, ja viimeistään siinä vaiheessa kuva ihmistieteiden annista strategiatyössä kirkastuu.
Profile Image for Otso Laxenius.
163 reviews10 followers
December 25, 2022
Erilainen kirja liiketoiminnasta ja sen kehittämisestä. Kirja on hyvä ensi teos haastamaan strategian ja liiketoiminnan kehittämisen parissa työskenteleviä aina ylimpään johtoon saakka. Leskelä käy perusteellisesti läpi aikamme yrityselämän virheitä arvioitaessa strategioiden suuntia ja oikeellisuutta. Kyytiä saavat myös aikamme pöhinäilmiöt niiden kevytkenkäisyytensä vuoksi. Lukuisat esimerkit antavat myös hyvää käytännön kuvaa, ja kirjan lopussa oleva laajempi esimerkki toimii loistavana case-tapauksena. Kirjan sanoma ei jää siis vain puheen tasolle, vaan haastaa toimintaan. Siitä tykkään. Ainoa selkeä heikkous kirjalla on sen suomenkielisyys. Tätä kirjaa haluaisi suositella näet kv-yrityksessä kaikille työkavereilleen.
Profile Image for Juuso.
44 reviews1 follower
April 9, 2023
Olin matalin odotuksin liikkeellä, huomioiden suomalaisen bisneskirjallisuuden yleinen taso ja epäluottamukseni erilaisiin "vuoden bisneskirja" -äänestyksiin. Nämä odotukset ylittyivät reippaasti.
Profile Image for Saara Moisanen.
32 reviews
April 7, 2022
Super mielenkiintoinen ja kattava teos ihmistieteiden hyödyntämisestä strategiatyössä ja liiketoiminnan kehittämisessä. Kirjan kirjoittaja Mikko Leskelä kuvasi auki sellaisia asioita, joita olen pohtinut omassa työssäni mutten ole osannut niitä sanoittaa. Kirjan kruunasi tosielämän case esimerkki Suomalaisen asumisen ideaaleista, joka konkretisoi kirjassa esitetyt käytännöt helposti ymmärrettävästi. Casea lukiessani kävin läpi myös omat arvoni ja ajatukseni ihanneasumiseen ja -kotiin liittyen, mikä oli hauska bonus.

Kiinnostukseni ihmistieteisiin ja niiden soveltamiseen moniuloitteisten liiketoimintaan liittyvien kysymysten ratkaisemisessa kasvoi. Sain myös uusia näkökulmia omaan työhöni. Luen tämän teoksen varmasti uudelleen. Vahva suositus aiheesta kiinnostuneille.
3 reviews
November 23, 2021
"Teoriaosuus" on aivan erinomainen (kirjan ensimmäiset luvut). Kirjan lopun Asuntomessu-case on kuvattu yksityiskohtaisesti mutta jää epäselväksi, mitä _bisnes_hyötyä siitä on ollut tai miten se on auttanut konkreettisesti tutkimuksen tilaajaa _strategiatyössä_? Laajan tutkimuksen tulokset jäävät tästä syystä minusta vähän "nice-to-know"-tasolle.
Profile Image for Hanna Hagström.
66 reviews3 followers
May 13, 2021
Erinomainen kirja! Ehdottomasti parhaimpia lukemiani businesskirjoja: laadukas, terävä ja itselleni oivalluksia tuottava. Kiitos!
Profile Image for Oskar Hiekkanen.
11 reviews
July 14, 2022
Insightful and contrarian book on how human sciences can be utilized in business analytics to build robust insights that typical structured methods can't uncover.
Displaying 1 - 11 of 11 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.